انتقال حجم به سرویس جدید

در راستای اهداف مشتری مدارانه و ارج نهادن به درخواست های مشترکین عزیز، صبانت طی‏ سال های اخیر اقدام به...